Ventilatie installatie

Ventilatie installatie

Ontwerpnorm
NEN1087;2001, diverse ISSO publicaties

Regelgeving exploitatie
Arbowet/Arbobesluit, NEN-EN 779*;2012

Samenvatting
Arbobesluit:

  1. Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.
  2. Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.
  3. Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld.
  4. Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.

De NEN-EN 779 laat de mate van filtering en de tijd dat de gespecificeerde filmprestatie moet kunnen worden geleverd ten aanzien van de prestaties van de lucht(/gas) filters. De norm in de Arboregelgeving geeft een verifieerbare kwaliteitsstandaard voor filters.

Toetsing
Er kan een indicatie gegeven worden door de filters te controleren op vervuiling, maar dit moet wel over een langere tijd gemeten worden.