Keuring Wandopeningen / overhead- / dockdeuren

Keuring Wandopeningen / overhead- / dockdeuren

Ontwerpnorm
Richtlijn 2006/42/EC (machinerichtlijn), NEN-EN 12341-1

Regelgeving exploitatie
Richtlijn 2006/42/EC (machinerichtlijn), NEN-EN 12341-1;2003+A1;2011, Arbowetgeving

Samenvatting
Wettelijke verplichtingen ten aanzien van de veiligheid van het personeel zijn:

  • De onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals exact bepaald door de fabrikant, na te leven.
  • Mogelijke gebreken, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en/of omstanders in gevaar kunnen brengen, onmiddellijk te corrigeren.

Toetsing
Minimaal jaarlijkse inspecties/onderhoud door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Bewijsstukken hiervan kunnen zijn; werkbon, rapportage of logboekvermelding. Dit alles moet voldoen aan het in de NEN-EN 12341-1 gestelde.

Aanvullend
Keuringen ten aanzien van Wandopeningen / overhead- / dockdeuren moeten gedaan worden door de fabrikant. De kans dat de garantie anders vervalt is aanzienlijk.